Được thành lập vào năm 2017, Công Ty Cổ Phần Cơ Điện An Phú Gia (APGMEP) trước hết được chuyên môn hóa để tăng cường chất lượng các hệ thống MEP của chính các dự án của công ty mẹ APGCONS.